Yigisǝ nwi mǝkee mǝfimǝ maŋ Ghaŋ Veŋoo

Ngôn ngữ: Vengo

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 1993, Wycliffe Bible Translators