Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

Ngôn ngữ: Central Mnong

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.