I bowon a pagpakikasungdu

Ngôn ngữ: Umiray Dumaget Agta

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved