Ìwé-Ɔ̀ɖáyé Ìmↄl̀ɛ̀-Ìk̀ã́ã̀nyì

Ngôn ngữ: Ifè

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators 2009