Diodati Bible

Ngôn ngữ: Italiano

Thông tin phiên bản...

The Diodati Bible was published in 1885

Thông tin bản quyền

Public domain