Versione Diodati Riveduta

Ngôn ngữ: Italiano

Thông tin phiên bản...

The Revised Diodati Bible was published in 1924

Thông tin bản quyền

Public domain