Godiha̱ Ta̱ Bolofe̱i̱

Ngôn ngữ: Konai

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.