Anutu koro Mande Kondé Keta Qu

Ngôn ngữ: Iyo

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.