Ana-Maṉngulg Ana-Wubiba -- Anu-gadhuwa Ana-lhaawu

Ngôn ngữ: Nunggubuyu

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved