Wik Inangan Kan-Kanam God.antama

Ngôn ngữ: Wik-Mungkan

Thông tin phiên bản...

Thông tin bản quyền

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved